Aanleiding

Waterschap Vechtstromen wil werk maken van het versterken van biodiversiteit in haar werkgebied (in Drenthe, Overijssel en Gelderland). Ze vroeg bureau Ecogroen met welke maatregelen ze vooral ecologische winst zou kunnen boeken. Dit was de opstap tot het uitstippelen van een ‘vergroeningstrategie’. Ecogroen vroeg De Lynx hiervan de penvoerder en vormgever te zijn.

Het resultaat van de samenwerking was het document ‘Van groenblauw denken, naar groenblauw doen’. Waterschap Vechtstromen presenteert hierin hoe ze de biodiversiteit de komende jaren een flinke extra impuls geeft, in haar rol als grondeigenaar en beheerder.

Dat doet ze met een flink pakket aan maatregelen: van uitbreiding van het ecologisch maai- en slootkantbeheer tot de aanleg van bloemrijke randen, en van faunapassages tot het stellen van eisen aan biodiversiteit in aanbestedingen.

Wat heeft De Lynx verzorgd?

In goede samenwerking met Ecogroen zorgden we dat er een duidelijk verhaal kwam te liggen voor bestuurders: met de aanleiding, de kaders, wat het waterschap al doet, en welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn. We presenteerden vier scenario’s van maatregelpakketten. Het waterschapsbestuur koos het scenario ‘Zilver’.

We schreven vervolgens het document waarin het waterschap – met terechte trots!  – haar vergroeningsstrategie presenteert aan de buitenwacht. Die vindt achterin een serie factsheets met een uitgebreide beschrijving per maatregel. Nieuwsgierig? Blader het hier door.