Aanleiding

Het bestuur van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide wilde in 2014 graag een nieuwe beleidsplan opstellen voor het 6.000 hectare grote, grensoverschrijdende natuurgebied. Enkele jaren daarvoor waren gebieden toegevoegd aan het park, er waren nieuwe inzichten over het beheer en de recreatiedruk was behoorlijk toegenomen. Ook de samenwerking tussen alle Belgische en Nederlandse partners van het Grenspark kon nieuw elan gebruiken.
Het Grenspark was op zoek naar een partij die in goed overleg met alle betrokkenen een nieuwe, gezamenlijke visie kon opstellen op de ontwikkeling van het park. En die in staat was hier de omgeving goed bij te betrekken.

Wat heeft de Lynx verzorgd?

In nauwe samenwerking met Paul Ganzevles van het ecologisch adviesbureau Buro Hemmen hebben we het Grenspark een traject voorgesteld om in een jaar tijd te komen tot beleidsplan waar alle partners zich goed in konden vinden, en dat zo uitgevoerd.

Interviews en bijeenkomsten

De eerste stap was een inventarisatie van wat er bij alle partners van het Grenspark leefde en een plek moest krijgen in het beleidsplan. We namen hiervoor een serie interviews af en bereidden meerdere bijeenkomsten voor waarin de partners de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden bediscussiëerden. Via verschillende interactieve themabijeenkomsten zijn ook de wensen en ideeën van de ‘omgeving’ van het Grenspark - van ondernemers, recreantengroepen tot parkvrijwilligers – verzameld. Werkenderweg formuleerden we hieruit een ontwikkelingskoers die bij alle partners op instemming kon rekenen.

Schrijven van het plan voorzien van concrete acties

We maakten voor alle bijeenkomsten en overleggen het programma, nodigden de deelnemers uit, begeleidden de sessies, legden verslag en hielden deelnemers op de hoogte van het vervolg. Op basis van alle verzamelde uitkomsten hebben we het nieuwe Beleidsplan opgesteld. Dat bevatte niet alleen een beschrijving van de gewenste koers, maar ook een concreet plan voor de uitvoering van alle voornemens: wie doet wat, waarom en wanneer en in samenwerking met wie? Nadat alle partners het plan met tevredenheid hadden vastgesteld, werd het gepresenteerd aan een goed gevulde zaal met belangstellenden.