Aanleiding

Het gaat al jaren niet goed met de weidevogels, en ook niet met de akkervogels. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen. De Vogelbescherming zag dat veel van die nuttige kennis niet doordringt tot de praktijk, maar blijft  hangen in wetenschappelijke tijdschriften en rapporten. Ze vroeg De Lynx daarom een serie factsheets te maken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, aangevuld met de schat aan praktische kennis die de Vogelbescherming zelf heeft.

Wat heeft De Lynx geleverd?

Voor de weidevogels maakten we twee series factsheets. Vijf soortensheets van de grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend/zomertaling. Daarop staat steeds een kalender met het gedrag van de vogel en een overzicht van bewezen effectieve maatregelen voor een weidevogelvriendelijke inrichting en beheer. Daarnaast vijf beheersheets met aanbevelingen voor vernatting, bemesting en bodem, beweiding, maaibeheer en kruidenrijk grasland.

De factsheets blijken in een enorme behoefte te voorzien. Al snel kwam er een herdruk toen de Nederlandse Zuivel Organisatie alle 7500 aangesloten melkveehouders een set wilde toesturen. Ook bestelde LandschappenNL 1000 exemplaren.

Aan de factsheet over de akkervogels wordt nog gewerkt. Straks zijn er soortensheets voor de veldleeuwerik, geelgors en patrijs, en vier beheersheets over akkerranden, wintervoedselveldjes,  stoppelvelden en vogelakkers.