In 2021 start weer een nieuwe beleidsperiode van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Het GLB beschrijft de voorwaarden waaronder boeren landbouwsubsidies kunnen krijgen. Het nieuwe stelsel koppelt deze vergoedingen aan eco-regelingen: prestaties voor biodiversiteit, klimaat en de bescherming van bodem-water-lucht.

Dit voorjaar zijn negen GLB-pilots gestart om ervaring op te doen met het met het nieuwe stelsel. En om te experimenteren met effectieve vergroeningsmaatregelen. De uitvoering van de pilots is in handen van samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven. In elke pilot werken de collectieven in een gebiedsproces aan een regionaal gebiedsplan. Daarin vertalen ze Europese en nationale doelen naar concrete maatregelen voor hun eigen werkgebied.
Deze rol is nieuw voor de collectieven, het is best een complexe opgave waar ze wat ondersteuning bij kunnen gebruiken.

De Lynx begeleidt en schrijft gebiedsplannen

De Lynx is een van de partijen die de collectieven bij hun gebiedsproces ondersteunt. Zoals het proces in de Hoekse Waard, in opdracht van Coöperatie Collectief Hoekse Waard. Deze coöperatie is een van de deelnemende collectieven in de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groene akkerbouw’.

Voor de GLB-pilot 'Akkerbelt' ondersteunen we het collectief Hollands Noorden bij het gebiedsproces. We maakten ook de teksten van het gebiedsplan, met daarin informatie over de achtergrond van de pilot, de beleidsdoelen en opgaven. Het gebeidsplan plan geeft aan waar de pilot een meerwaarde biedt voor het werkgebied, welke maatregelen voor meer vergroening geselecteerd, hoe die worden uitgevoerd en hoe erover wordt gecommuniceerd.

Heldere communicatie over het belang en de uitvoering van vergroeningsmaatregelen is belangrijk om er draagvlak voor te krijgen onder agrariërs. Dat draagvlak is weer een sleutelfactor om een maatregel ook tot een succes te maken.  Voor de GLB-pilot 'Westelijke Veenweiden' stelden wij daarom een communicatieplan op.