De ontwikkeling van wilde natuur komt uiteindelijk iedereen ten goede: dieren, planten, het landschap én de mensen die er wonen, werken en een dagje komen genieten.

Slingerpaadjes, omgevallen bomen en struinen door de ruigte: binnenkort kun je wilde natuur ervaren in het Drents-Friese Wold. In dit Nationaal Park wordt het beheer wat meer los gelaten en kan de natuur haar eigen gang gaan. Dit is bevorderlijk voor de ontwikkeling van het landschap en de biodiversiteit. Ook biedt het kansen aan de recreatieve sector in het gebied. Om rekening te houden met de belangen van alle omwonenden en betrokkenen organiseren we een aantal bijeenkomsten.

Wilde natuurdag

Als startbijeenkomst organiseerde De Lynx op 5 april de Wilde natuurdag, waarvoor onder andere recreatieondernemers, inwoners, bestuurders, terreinbeheerders, dorpsverenigingen en medewerkers van maatschappelijke en culturele organisaties werden uitgenodigd. Gastsprekers van het Regionaal Landschap, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling schetsen een beeld hoe die wilde natuur eruit zou kunnen gaan zien en wat de mogelijkheden zijn voor inwoners en betrokkenen. In de interviews gaven de wethouders van de betrokken gemeenten hun visie en konden betrokken ondernemers hun wensen en zorgen kenbaar maken. De discussieronde bracht de belangrijkste aandachtspunten naar boven die tijdens de volgende bijeenkomsten met de betrokkenen verder worden uitgewerkt.

De Lynx in de wilde natuur

Samen met ARK Natuurontwikkeling verzorgt De Lynx de procesbegeleiding van het traject en organiseert de bijeenkomsten. De Lynx voert de regie en zorgt ervoor dat betrokkenen de bomen door het bos kunnen blijven zien. We realiseren ook de communicatiemiddelen zoals de uitnodiging, het programma en het persbericht.

LIFE project

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is beschermd als Natura 2000 gebied. De ontwikkeling van wilde natuur loopt parallel aan het LIFE project Going up a level in het Nationaal Park. Het brongebied van de beek de Vledder Aa wordt hersteld, waardoor een natuurlijker waterpeil ontstaat. Herstel van het brongebied leidt tot een grotere biodiversiteit en meer variatie in het landschap met loofbos, natte heide, een veelheid aan vennen en heischraal grasland.