Een plan voor recreatieve inrichting, bebording en communicatie. Dat ontwikkelde De Lynx voor drie bijzondere natuurgebieden in Zeeuws-Vlaanderen, ten zuiden van vestingstad Hulst.

In de bossen van Clinge, Sint Jansteen en de Wilde Landen zijn waterwinning en natuur onlosmakelijke met elkaar verbonden. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wordt er (drink)water gewonnen in deze natuurgebieden. Het gebied is grotendeels gelegen op de overgang van holoceen polderland naar pleistoceen dekzand; ideale omstandigheden om via infiltratie water te zuiveren. Door deze bodem – een zandeiland in een kleivlakte – ontwikkelde zich ook een voor Zeeuws-Vlaanderen uniek bos. Het is geliefd bij wandelaars, fietsers en ruiters.

Recreatiezonering & inrichting waterwinbossen

Voor beheer van de natuur in de drie waterwingebieden werkt eigenaar waterwinbedrijf Evides al jarenlang samen met Het Zeeuwse Landschap. Ze constateerden samen dat de drie functies van de gebieden – waterwinning, natuur en recreatie – elkaar soms in de weg begonnen te zitten. Evides en Het Zeeuwse Landschap vroeger daarop in 2018 communicatiebureau de Lynx om een plan te maken voor recreatieve inrichting, bebording en communicatie.

Stakeholderanalyse

Voor het opstellen van dit plan spraken onze adviseurs Rob en Yvonne om te beginnen met veel partijen die het gebied bezoeken en koesteren: waarom waardeer je deze gebieden, welke knelpunten ervaar je, heb je ideeën voor oplossingen en wat zou jou bijdrage daaraan kunnen zijn? Daarnaast onderzochten ze kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Gaandeweg werd onder meer duidelijk dat de natuurwaarden meer aandacht verdienen.  Alle inzichten zijn verwerkt in een advies aan Evides en Het Zeeuws Landschap. Op basis hiervan hebben beide organisaties een koers uitgezet.

Begeleiding van de uitvoering

Deze koers is inmiddels door De Lynx omgezet in een werkplan voor inrichting, bebording en communicatie. Evides en Het Zeeuwse Landschap zetten hier samen de schouders onder. Ze vroegen De Lynx ook de uitvoering te begeleiden, waaronder contact met omwonenden en andere recreanten, communicatie en invulling van informatiepanelen. Ook maakt De Lynx een informatieve kaart voor het gebied, de eerste kaart van de Waterwinbossen, zoals ze inmiddels genoemd worden om hun verbondenheid en functies te benadrukken. De werkzaamheden zullen voor de zomer van 2020 worden afgerond.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Yvonne de Hilster of Rob Janmaat!