Symposium: bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden

Zonder extra impuls gaan we de huidige plannen voor bosuitbreiding in Nederland niet realiseren. Dat was de overheersende mening van 280 deelnemers aan een online symposium ‘Bosuitbreiding in Nederland’ op 21 januari. Het is vooral zaak dat er op korte termijn sterkere overheidsregie op komt.
Home » Actueel » Symposium: bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden

Het oppervlak aan bos Nederland kromp de laatste jaren met 2 tot 3 procent. Rijk en provincies willen er juist 10 procent bij, zo legden zij vorig jaar vast in de nationale Bossenstrategie. De ambitie van 10 procent, ofwel 37.000 hectare, is nog laag gezien de noodzaak om CO2 vast te leggen en uitvoering te geven aan de Europese strategie voor biodiversiteitsherstel.

Regie nemen

Deelnemers geven aan dat serieuze uitbreiding van bos en bomen sterkere overheidsregie vereist. Ten eerste is het noodzakelijk nieuw bos te combineren met functies zoals buffergebieden rond natuur in het kader van stikstofbeleid, waterberging, recreatie en energieopwekking. Dan kunnen de bijbehorende financieringsstromen ook worden gebundeld.

Daarnaast kunnen ook andere private financieringsvormen worden gekoppeld, zoals betaling voor koolstofvastlegging (CO2-credits). Dan zal het voor overheden nog steeds nodig zijn om financieel bij te springen in verband met de hoge grondprijs. Die financiële aanvulling kan worden gezien als een vergoeding voor maatschappelijke diensten die nieuwe bossen leveren, zoals toename van biodiversiteit en recreatieruimte, is cruciaal.

Procedures slechten

Meer overheidsregie is ook nodig om alle hindernissen in regelgeving en procedures te slechten die grondeigenaren nu tegenkomen als ze bos willen realiseren. Er is behoefte aan hulp om door vereiste procedures te komen en goede financieringsmodellen te kunnen maken. Ook provincies kunnen hierin een regierol oppakken. Tijdens het symposium gaven de provincies Drenthe en Limburg diverse voorbeelden hoe cruciaal provinciale ondersteuning in het verleden was om initiatiefnemers langjarig actief te begeleiden in het realiseren van meer bos.

Samen kansen benoemen

De provincie Groningen lanceerde recent haar eigen Bos en Hout-programma, waarin samen met alle provinciale partners een kansenkaart voor extra bos en bomen werd ontwikkeld. De provincie onderstreept hoe belangrijk het is om de opgave breed aan te vliegen, waarbij naast nieuwe bossen, nadrukkelijk ook wordt gekeken naar het opnieuw aankleden van het landschap met houtwallen, wegbeplantingen en agroforestry.

Symposium gemist? Bekijk de video of de tekening

Het gehele symposium is opgenomen. Dus heb je ‘m gemist? Bekijk het symposium terug op YouTube.

De presentaties van de drie sprekers kun je hier vinden: Lessen uit het verleden van Martijn Boosten, Burgerinitiatief Klimaatbomen van Floor Verdenius en Bos en Hout in Groningen van Linda Noorman.

Meer behoefte aan een korte samenvatting van het hele webinar? Bekijk dan de tekening (van Susan Klinkert) hieronder.

Vervolg

Het online symposium Bosuitbreiding was het initiatief van Stichting Probos en Communicatiebureau de Lynx. Het symposium krijgt een vervolg in vier sessies. Doel daarvan is onder meer de lobby voor meer regie te stimuleren, en de kracht van de veel lopende initiatieven voor meer bos en bomen te bundelen. Daarnaast roept Probos de Bossenmakelaar in het leven.

We gaan nu graag verder met het zetten van vervolgstappen naar realisatie van bosuitbreiding in Nederland. De eerste stap is vervolggesprekken over vier thema’s:

  • Nieuwe en uitnodigende marktmodellen
  • Welke regelgeving zit in de weg en hoe lossen we dat op
  • Wat zijn goede plekken voor bosontwikkeling
  • Krachten van initiatieven bundelen en impact vergroten

Dat willen we graag samen met jou doen. We hebben alle kennis en ervaring en vooral energie nodig. Teken daarom in op een of meer van deze vervolgsessies. Laten we samen op pad gaan naar meer bos in Nederland! Meer informatie vind je op delynx.nl/bos.