Meer positieve betrokkenheid bij de natuur? Beter een goede buur, dan…

Hoe kun je positieve betrokkenheid bij natuur vergroten? Het is een vraag waar we ons misschien al 50 jaar over buigen, en die in de praktijk niet eenvoudig blijkt te beantwoorden. In mijn omgeving deed zich de kans voor om enkele ideeën die ik daarbij heb, in de praktijk te toetsen. Met positieve resultaten. Deze deel ik graag met je.

Het zijn misschien erg voor de hand liggende hypothesen. Hypothese 1: de betrokkenheid bij natuur ‘dichtbij huis’ is groter dan bij natuur verder weg. Dat mag je verwachten. Elke terreinbeheerder heeft de ervaring: als je een stuk bos wilt kappen, krijg je bijna altijd protesten. Of toch minstens klachten van omwonenden. Alleen bij min of meer beroemde bossen, zoals Amelisweerd, komen beschermers ook van verder weg. In de natuur om de hoek kom je vaker, zie je de ontwikkelingen en neemt de binding toe. De vraag is wel: geldt dit ook voor nieuwe natuur?

De tweede hypothese is: als je een financiële relatie hebt, door een gift of een lening, wordt de binding met natuur ook groter. In dat geval kijkt de schenker met de blik: hoe gaat het met ‘mijn’ natuurgebied?

Fotograaf: Carleen van den Anker

Positieve binding in het kwadraat

Als je die twee hypothesen kunt stapelen, krijg je een positieve binding in het kwadraat. Dat was mijn hoop en verwachting toen ik in de gelegenheid was om nabij Wageningen mee te werken aan de aankoop van nieuwe natuur. In 2014 werd bekend dat de provincie in het Binnenveld 100 hectare natuur in de markt zou zetten. Met het lokale burgerinitiatief ‘Mooi Binnenveld’ hebben we het plan opgepakt om hier 50 hectare aan te kopen.

Dat was een goede aanleiding om met een crowdfundingsproject te starten. Daar is meer dan genoeg over te vertellen, maar om het kort en krachtig te houden: ons plan is gelukt. Meer dan 300 personen uit de omgeving van het Binnenveld hebben 270.000 euro bijeengebracht, dankzij certificaten van 1000 euro. Zo is het Mooi Binnenveld gelukt om de trotse eigenaar te worden van 50 hectare nieuwe natuurpotentie voor dotterbloemhooiland, blauwgrasland en trilveen.

Betrokkenheid van de achterban

Minstens zo trots zijn we op de betrokkenheid van onze achterban. Toen en nu. Bij elke activiteit die we organiseren, zoals een excursie, open dag of vergadering: er is altijd een hoge opkomst. Als we een oproep plaatsen voor veldwerk, zelfs al is het op korte termijn: er staan altijd 20 tot 30 mensen klaar. Hier zitten veel certificaathouders bij. En vaak ook nieuwe leden van de lokale natuurorganisatie Vereniging Mooi Binnenveld.

Uitgebreid onderzoek? Nee hoor, niet nodig…

Het was mooi geweest als we een uitgebreid onderzoek hadden gedaan. Met een nulmeting en een effectmeting na 5 jaar, om de hypothesen nog eens te toetsen. Daarvoor ontbrak het ons aan energie en financiële middelen. Maar ook zonder dit onderzoek zie ik in het enthousiasme van de afgelopen jaren voldoende bewijs.

Van werk naar hobby

Niets te nadele van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de twaalf provinciale landschappen: maar het kan een heel mooie aanvulling zijn als er meer lokale natuurorganisaties opstaan. Om de binding van lokale inwoners bij natuur te versterken. Dat is nog steeds hard nodig. En ook heel mooi en motiverend om aan te werken, kan ik vertellen uit eigen ervaring. Een mooie gelegenheid om van mijn werk mijn hobby te maken 😉

Fotograaf: Jaap Mons